top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır):

a) Bir tarafta internet sitesinin (“Site”) faaliyetlerini yürüten Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, Adana Ziyapaşa Vergi Daire’sine bağlı 3300402140 vergi numarası  ile kayıtlı olan ve Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Mimar Semih Rüstem İş Merkezi  A Blok No: 12 İç Kapı No: 801  Seyhan / Adana adresinde mukim SONGÜL EKŞİ TANSUĞ  (Bundan böyle HAREKET FABRİKASI ve “Şirket” olarak anılacaktır). 

b) Diğer tarafta Site’ye üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

arasında internet ortamında ve üyelik tarihinde aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Şirket ve Üye bundan böyle işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2.2. İşbu Sözleşme ile Şirket, Site’de sunduğu hizmeti, seçilen hizmet kategorisine ilişkin mevzuat sınırlamaları dahilinde, önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Üye’ye sunmayı; Üye de kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında Şirket’e ödemeyi taahhüt eder.

 

3. ŞİRKET TARAFINDAN SUNULACAK OLAN HİZMETLER

Şirket, Site üzerinden ders satın alan Üye’lere online ve fiziksel antrenman hizmeti sunacaktır. 

4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Üye, Site’ye üye olurken verdiği kişisel, tüzel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Site’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.2. Üye, Site tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Şirket’in, Site’nin izinsiz veya farklı Üye’ler adına kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.3. Üye Site’yi kullanırken ilgili yasal mevzuat hükümlerine ve işbu Sözleşme’ye riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

4.4. Üye Hizmet dahilinde sunulan görüş, düşünce ve değerlendirmelerin Şirket üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmadığını ve Hizmet kapsamında uğrayabileceği herhangi bir zarara ilişkin olarak Şirket’e karşı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.  

4.5. İşbu Sözleşme’de düzenlenen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak sorumlu olup, Şirket, Üye’nin bu yükümlülüklere aykırı davranması halinde, her türlü tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi haklı nedenle derhal fesih hakkına sahiptir.

4.6. Şirket tarafından Site’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

4.7. Şirket, Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.8. Şirket, Site’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir Hizmet’i değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

4.9. Şirket, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

4.10. Şirket, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, Üye’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

4.11. Üye, Site tarafından verilen Hizmet’lerin ve yazılımların telif hakkının Şirket’e ve/veya Şirket’e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.  

4.12. Üye; Şirket bünyesindeki tüm ekipmanları kurallara uygun olarak kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü hukuki ve/cezai sorumluluk Üyeye ait olup; Üye, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle Şirket’e, çalışanlarına veya diğer üyelere ve 3. kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

4.13. Üye, tesis içinde bulunan ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin olarak;

(i) ilk defa tesise giriyorsa, tesiste bulunan eğitmenlerden ekipman ve cihazların kullanımına ilişkin bilgi ve eğitim almadan cihaz ve ekipmanları kullanmayacağını;

(ii) ekipman ve cihazları amaçları dışında kullanmayacağını; ve

(iii) kendi bedeni limitleri üstünde ekipman ve cihazları kullanmayacağını

taahhüt, kabul ve garanti eder.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1. Üye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında tanımlanan ve usul ve esasları belirlenen şekilde kişisel verilerin Şirket’e aktarılması kapsamında Hizmet’e ilişkin olduğu açıkça belirtilecek şekilde, kişisel verinin işlenmesine izin verecek kişiyi bilgilendirecek şekilde ve kişinin özgür iradesini açıklayacağı bir imkân sunarak, kişisel veri sahibinden açık rıza alarak Hizmet’in ifası için Site’ye yükleyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.2. Üye, KVKK’nın 6.maddesi kapsamına giren özel nitelikli kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/10 sayılı kararında düzenlenen şartlara uygun şekilde Şirket’e aktaracağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Üye, işbu madde ve KVKK başta olmak üzere kişisel veri mevzuatı uyarınca Şirket ile paylaşacağı kişisel verilerin işlenmesine ilişkin her türlü önlemi aldığını, veri işleyen ve veri sorumlusu sıfatlarıyla tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye, Şirket ile paylaşılacak olan her türlü kişisel verinin sahibi olan veri süjelerinin KVKK kapsamında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin haklarının ihlaline yönelik taleplerine istinaden her türlü yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda meydana gelebilecek ihlallerden doğan her türlü hukuki ve cezai yasal takibat ile idari para cezalarından münferiden sorumlu olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Şirket, KVKK 7.maddesi kapsamında sunulan Hizmet’in akabinde verilerin işlenmesini gerektiren hususlar ortadan kalktıktan sonra kişisel verilerin veri tabanından silineceğini/anonim hale getirileceğini ve hiçbir şekilde Şirket veya Site bünyesinde saklanmayacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğinin yenilenmemesi, Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

7. UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

7.1. İşbu Sözleşme kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak yorumlanacak ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

7.2. İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin kuruluşu ya da yorumlanması, Taraflar’ın ya da onların izin verilmiş olan kanuni ya da diğer her türlü haleflerinin işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülüklerinden doğacak her türlü ihtilaf, anlaşmazlık ve iddialar bakımından İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkilidir.

 

8. TEBLİGAT

Üyenin, Şirket’e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üyeler, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Şirket’e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

9. DİĞER HÜKÜMLER

9.1. Sözleşme’nin Ekleri; İşbu Sözleşme’nin aşağıda yazılı ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar'ın karşılıklı yazılı onayları ile oluşturulacak ekler veya ek maddelerin, işbu Sözleşme’ye aykırı hükümler içermesi halinde, söz konusu aykırı hükmün geçerli olacağına dair Taraflar'ın yazılı açık bir irade beyanı olmadıkça, işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

Ek-1: Üye Bilgi Formu

9.2. Değişiklik ve Feragat; İşbu Sözleşme’ye ilişkin yapılacak tadil, kabul, feragat, değişiklik ya da ilaveler Taraflar’ın karşılıklı ve yazılı mutabakatı olmadıkça geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir.Taraflar’ın işbu Sözleşme tahtındaki haklardan herhangi birinin kullanılmaması veya bunların kullanılmasının ertelenmesi haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir.

9.3. Uygulanabilirlik; Şirket'in işbu Sözleşme çerçevesindeki her türlü hakkı, Şirket'in Sözleşme çerçevesinde olsun olmasın başka herhangi bir hakkına halel getirmeyecektir ve Türk Hukukuna göre zımnen Şirket lehine olan hükümlere ilavedir.

9.4. Ayrılabilirlik; İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün veya bölümünün geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, kalan hükümleri veya bölümlerinin geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmeyecektir. Taraflar geçersiz veya uygulanamaz olan hükmün veya bölümün Taraflar’ın en baştaki niyetlerini yansıtan ve mümkün olduğu ölçüde aynı ekonomik sonuca varılmasını sağlayan geçerli veya uygulanabilir bir hüküm veya kısımla değiştirileceği konusunda anlaşmışlardır.

9.5. Hüküm Bulunmayan Haller; Bu Sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, işbu Sözleşme içinde atıf yapılan İlgili Mevzuat ile genel hükümler geçerli olacaktır.

 

 

10. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu Sözleşme taraflar arasında üyelik süresi sonuna kadar yürürlüğe girer. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, işbu Sözleşme’nin 5.maddesinde düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yükümlülükler” başlıklı yükümlülüklerini yerine getireceğini; kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ŞİRKET

SONGÜL EKŞİ TANSUĞ
 

[imza+kaşe]

ÜYE

Ad       :

Soyad :

 

[imza]

© 2021 Hareket Fabrikası - Tüm Hakları Saklıdır.

bottom of page